§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, oraz zasady współpracy dla wszystkich istniejących i przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Sprzedawcą a jego Kupującymi.
 2. Serwis: strona internetowa Sprzedawcy, zlokalizowana pod adresem www.pressweb.com.pl, za pośrednictwem której są świadczone usługi marketingowe (dalej: Usługi), w szczególności z zakresu content marketingu, custom publishingu i pośrednictwa pomiędzy Reklamodawcami a Wydawcami. Sprzedawca może wprowadzić usługi akcesoryjne.
 3. Sprzedawca: właściciel Serwisu www.pressweb.com.pl, wpisany do rejestru przedsiębiorstw na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Miasta Poznania nr 15030 jako PRESS&WEB ADAM KUDŁACZ, 60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 77A, NIP 7811748635, REGON 302426099.
 4. Kupujący: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Reklamodawca: Kupujący, który odpłatnie oddaje do publikacji materiały reklamowe własne lub zamówione za pośrednictwem Serwisu Sprzedawcy u wybranego przez siebie Wydawcy.
 6. Wydawca: Kupujący, który za opłatą przyjmuje do publikacji w prasie internetowej lub drukowanej materiały reklamowe od Reklamodawcy.
 7. Usługa: prace realizowane na indywidualne zamówienie Kupującego, w szczególności treści, grafiki, skład DTP, obsługa marketingowa.
 8. Dzieło: efekt zrealizowanej Usługi, w szczególności treść lub grafika przygotowane na indywidualne zamówienie Kupującego.
 9. Materiały reklamowe: to unikalne teksty i/lub materiały graficzne reklamujące produkt, firmę lub usługę Reklamodawcy, przy czym unikalność tekstu oznacza, że Sprzedawca w momencie otrzymania od Reklamodawcy tekstu sprawdził, czy taki tekst został już opublikowany w sieci Internet.
 10. Usługi świadczone przez Sprzedawcę są odpłatne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Współpraca za pośrednictwem strony internetowej www.pressweb.com.pl jest prowadzona zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w szczególności, takimi jak: Ustawa oświadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa Prawo Telekomunikacyjnego (w tym dział o plikach cookies), Ustawa o ochronie praw autorskich, Ustawa o ochronie danych osobowych i innymi aktami prawnymi.
 12. Prawidłowe korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera PC lub Mac albo urządzenia mobilnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac, OS, Linux lub inny) oraz przeglądarkę internetową (Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer). Prawidłowe wyświetlanie niektórych elementów może wymagać zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player i JavaScript.
 13. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

§ 2 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRAWO AUTORSKIE I LICENCJE

PRAWA DO SERWISU I ZNAKÓW GRAFICZNYCH

Autorskie prawa majątkowe do zawartości Serwisu, w tym do treści, logo, zdjęć, ilustracji i innych elementów graficznych, a także prawa własności przemysłowej, w tym prawa do rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe, o ile nie określono inaczej, przysługują Sprzedawcy. Zabronione jest ich kopiowanie i wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE DO PRODUKTÓW I USŁUG

 1. Sprzedawca prowadzi transakcje online sprzedaży Dzieł, które mogą podlegać ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Autorskie prawa majątkowe mają na celu ochronę ekonomicznych i intelektualnych interesów twórców, a w szczególności ochronę wartości niematerialnej produktu oraz korzyści płynących z jego eksploatacji. Prawa autorskie majątkowe na zasadzie licencji wyłącznej są przenoszone przez Sprzedawcę na Kupującego po uiszczeniu przez Kupującego zapłaty za Usługi. Po dokonaniu płatności za Usługi Kupującemu przysługuje wyłączne uprawnienie do korzystania z Dzieł oraz dysponowania nimi w zakresie (polach eksploatacji), w jakim doszło do przeniesienia majątkowych praw autorskich.
 2. Sprzedawca przekazuje autorskie prawa majątkowe do Dzieł na zasadzie licencji wyłącznej, co oznacza, że Kupujący staje się jedynym właścicielem Dzieła na polach eksploatacji wymienionych w § 2 ust. II pkt. 3 Regulaminu.
 3. Sprzedawca przenosi na Kupującego autorskie prawa majątkowe na zasadzie licencji wyłącznej w zakresie następujących pól eksploatacji: a) przechowywanie na dowolnych nośnikach – zapis w technice drukarskiej, zapis magnetyczny, zapis cyfrowy; b) zwielokrotnianie; c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; d) publiczne wykorzystanie i udostępnianie, w tym publikacja, odczyt treści oraz pokaz w mediach: na stronach internetowych, w prasie i czasopismach, w radiu i telewizji, a także w materiałach prywatnych oraz materiałach firmowych i reklamowych dowolnego typu; e) tłumaczenie na inne języki; f) modyfikowanie zgodnie z własnymi potrzebami tj. wprowadzanie skrótów, własnych tytułów i śródtytułów, przeprowadzanie korekty zgodnie z obowiązującymi zasadami redakcji, przycinanie lub zmiany koloru, z zastrzeżeniem, że zmiany merytoryki w tekstach muszą być uprzednio skonsultowane i muszą uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy; g) nieodpłatne przeniesienie prawa do pól eksploatacji wymienionych w lit. a) – f) na inne osoby lub podmioty; h) czerpanie korzyści majątkowych z dalszej odsprzedaży rozumianej jako wprowadzanie do obrotu, odpłatne użyczenie lub odpłatny najem oryginału albo jego egzemplarzy, jeśli Dzieła stanowią publikację przeznaczoną do dalszej odsprzedaży z zastrzeżeniem, że pole eksploatacji nie dotyczy odsprzedaży pojedynczych tekstów lub grafik jako własnych Dzieł Kupującego; i) wykorzystanie fragmentów lub całych tekstów w wypracowaniach szkolnych oraz opracowaniach i publikacjach naukowych (maturalnych oraz pracach zawodowych i naukowych na wszystkich etapach studiów wyższych) z zastrzeżeniem wymogu podania źródła.
 4. Sprzedawca oświadcza, że: a) posiada pełne prawa do oferowanych Dzieł; b) Usługi i Dzieła są pozbawione wszelkich wad prawnych, a w szczególności: nie naruszają przepisów prawa prasowego, prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej, nie zawierają treści niedozwolonych w świetle polskiego prawa, takich jak treści: rasistowskie, faszystowskie, nakłaniające do przemocy i inne, nie naruszają dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz nie godzą w interesy Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zachowuje prawo do oznaczenia efektów świadczonych Usług nazwą firmy, swoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Dzieł w następujących zastosowaniach: wypracowania szkolne i uczelniane oraz opracowania i publikacje naukowe bez podania źródła, pornografia, sekty, poparcie polityczne, poparcie religijne niezależnie od wyznania, materiały niedozwolone w świetle polskiego prawa (rasistowskie, faszystowskie, nakłaniające do przemocy i inne) oraz naruszające dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.

§ 3 WSPÓŁPRACA REKLAMOWA

 1. Sprzedawca pośredniczy między Reklamodawcami a Wydawcami, prezentując ofertę reklamową Wydawców na stronach Serwisu, w tym wskazując listę magazynów i czasopism Wydawców, w których mogą być realizowane usługi reklamowe oraz poszukuje za pomocą swojego Serwisu Reklamodawców zainteresowanych ofertą Wydawcy.
 2. Sprzedawca, po uzgodnieniu z Wydawcą warunków współpracy, publikuje w Serwisie listę publikacji Wydawcy, do każdej z nich podając: a) tytuł; b) częstotliwość publikowania; c) opis tematyki; d) rodzaje i ceny brutto przyjmowanych reklam; e) wymagania techniczne wobec przyjmowanych materiałów reklamowych; f) rodzaje załączników; g) powody, z jakich Wydawca może odrzucić ofertę publikacji materiału reklamowego, h) inne informacje istotne dla Reklamodawcy. Informacje wyszczególnione w lit. a)-h) Sprzedawcy przekazuje Wydawca.
 3. Wydawca oraz Sprzedawca mogą w dowolnym momencie zmienić warunki współpracy reklamowej oraz wycofać lub zawiesić możliwość publikacji.
 4. Wydawca oświadcza, że jest uprawniony do publikacji artykułów w swoich magazynach i czasopismach prezentowanych w Serwisie oraz że wszelkie informacje podane przez Wydawcę, a wskazane w ust. 1-2 powyżej, są prawdziwe.
 5. Strony ustalają, że materiał reklamowy może zawierać nieobiektywne treści reklamowe, grafiki czy linki do stron internetowych Reklamodawcy.
 6. Sprzedawca za pomocą Serwisu zamawia w imieniu Reklamodawcy publikację materiałów reklamowych u Wydawcy pod warunkiem, że materiał reklamowy jest gotowy do publikacji, jego treść ma walor niepowtarzalności, spełnia warunki techniczne wymagane przez Wydawcę i nie zachodzą określone przez Wydawcę lub Sprzedawcę okoliczności dające podstawę do odmowy jego publikacji.
 7. Reklamodawca przesyła do Sprzedawcy materiały reklamowe samodzielnie przygotowane lub zamawia ich przygotowanie u Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem. W przypadku materiałów reklamowych samodzielnie przygotowanych przez Reklamodawcę, Reklamodawca akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i że nie były one wcześniej publikowane w mediach elektronicznych i tradycyjnych.
 8. Wydawca otrzymuje informację o zamówieniu na podany przez siebie adres e-mail.
 9. Wydawca ma prawo przyjąć materiał reklamowy, jak i odmówić jego publikacji bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż musi poinformować o przyjęciu lub odmowie przyjęcia materiału reklamowego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o zamówieniu od Sprzedawcy. Sprzedawca przekazuje pozyskane od Wydawcy informacje Reklamodawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Reklamodawcę przy złożeniu zamówienia, zgodnie z § 5 Regulaminu.
 10. W przypadku określonych wymagań Reklamodawcy co do terminu publikacji materiału reklamowego przez Wydawcę bądź jego treści Wydawca ma prawo odmówić publikacji materiału reklamowego.
 11. O terminie publikacji materiału reklamowego każdorazowo decyduje Wydawca z zastrzeżeniem, że zobowiązuje się on do poinformowania Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej o planowanym terminie publikacji w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia. Sprzedawca przekazuje pozyskane informacje Reklamodawcy pocztą elektroniczną na wskazany przez niego przy złożeniu zamówienia adres e-mail.
 12. Po wyrażeniu zgody na publikację przez Wydawcę, Sprzedawca wystawia Reklamodawcy fakturę. Publikacja jest płatna z góry i dochodzi do skutku po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 13. Po opublikowaniu materiału reklamowego Wydawca zobowiązuje się do poinformowania w najbliższym dniu roboczym Sprzedawcy, a Sprzedawca do poinformowania Reklamodawcy pocztą elektroniczną na wskazany przez niego przy złożeniu zamówienia adres e-mail o rezultatach podjętych działań. W tym celu Wydawca może przekazać link prowadzący do strony, na której można obejrzeć opublikowany materiał, przesłać mailowo layout magazynu z publikacją, przesłać egzemplarz publikacji drukiem albo w inny sposób potwierdzić realizację zamówienia.
 14. Po dokonanej publikacji, Reklamodawca i Sprzedawca weryfikują jej poprawność. Weryfikacja musi nastąpić najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od poinformowania o publikacji przez Wydawcę.
 15. W przypadku niepoprawnej publikacji artykułu przez Wydawcę, Sprzedawca w porozumieniu z Reklamodawcą podejmuje decyzję, czy: a) Wydawca natychmiast poprawia treść publikacji, określając zakres i termin na realizację poprawek; b) Wydawca cofa publikację.
 16. W przypadku poprawnej publikacji Wydawca wystawia na rzecz Sprzedawcy fakturę na kwotę określoną wcześniej w Serwisie przez Sprzedawcę.
 17. Sprzedawca upoważnia Wydawcę do przesłania faktury w formie elektronicznej.
 18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

 1. Zamówienia można składać: a) online na stronie www.pressweb.com.pl, wykorzystując w tym celu system e-commerce (sklepu internetowego), zgodnie z treścią § 5 Regulaminu. Przy każdej Usłudze znajduje się jej opis i cena. Usługi mogą posiadać warianty wyboru, które różnią się zakresem Usługi i ceną; b) mailowo na adres kontakt@pressweb.com.pl, podając pełną specyfikację zamówienia i dane do faktury, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu.
 2. Podane w serwisie ceny są podawane w polskich złotych i są cenami brutto, a Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.
 3. Płatności za zamówioną Usługę/-i można dokonać: a) przelewem na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy: Press&Web Adam Kudłacz, ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, numer rachunku bankowego mBank: 05 1140 2004 0000 3202 7616 6062; b) przelewem elektronicznym. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis przelewy24.pl, obsługiwany przez DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.
 4. Kupujący składając zamówienie, wyraża zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej w rozszerzeniu .pdf bez podpisu, która zostanie wysłana Kupującemu na adres e-mail przez niego wskazany przy składaniu zamówienia.
 5. Płatności elektronicznej należy dokonać natychmiast po złożeniu zamówienia, a płatności przelewem w terminie 4 dni od dnia wysłania przez Sprzedawcę Kupującemu Faktury PROFORMA. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Niezależnie od wybranej formy płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po pozytywnej autoryzacji przelewu (przelew elektroniczny) lub po wpłynięciu środków na konto bankowe Sprzedawcy (płatność tradycyjnym przelewem).
 7. W przypadku braku dokonania płatności zgodnie z pkt. 4-5 powyżej, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 8. Kupujący ma prawo zażądać wprowadzenia zmian lub poprawek do zrealizowanej Usługi (Dzieła) z zastrzeżeniem, że druga i każda kolejna modyfikacja jest odpłatna. Ceny za modyfikacje są ustalane indywidualnie w zależności od specyfikacji i zakresu wprowadzanych zmian.

§ 5 PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

 1. Kupujący może składać zamówienia na Usługi oferowane w Serwisie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Procedura złożenia zamówienia przedstawia się następująco: a) Kupujący dokonuje wyboru Usługi spośród oferowanych Usług wraz ze wskazaniem wariantu Usługi (jeśli dotyczy), ceny brutto, a także ilości; b) Kupujący dokonuje wyboru sposobu zapłaty spośród oferowanych przez Sprzedawcę; c) Kupujący wskazuje dane niezbędne do wystawienia dokumentu fiskalnego w postaci faktury; d) Kupujący zatwierdza zapoznanie się z Regulaminem Serwisu; e) Kupujący potwierdza złożenie zamówienia i zatwierdza kwotę dostawy Usługi. f) Kupujący w komentarzu do zamówienia i/lub wiadomości e-mail przesłanej na adres kontakt@pressweb.com.pl po złożeniu zamówienia dokonuje specyfikacji zamówienia poprzez udzielenie następujących informacji dotyczących: – tematów tekstów, ich rodzajów, sugerowanych tytułów, konspektów, opisywanych zagadnień, objętości poszczególnych treści, przeznaczenia tekstów, materiałów źródłowych, stylu tekstów i innych informacji istotnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, – palety kolorów (HEX, RGB) firmy Kupującego, którą trzeba zastosować w publikacji i na grafikach, – rodzaju czcionek stosowanych przez Kupującego, jakich trzeba użyć w publikacji i na grafikach, – adresów URL strony WWW Kupującego, podstron (np. konkretnych produktów) oraz kanałów social media, do których będą prowadziły linki z opracowanych Dzieł, – adresów URL filmów Kupującego w serwisie YouTube, które można embedować (osadzać w publikacji linki do materiałów z innych witryn internetowych) do publikacji.
 3. Z chwilą kliknięcia przez Kupującego ikony „Zamawiam i płacę” przyjmuje się, że Kupujący złożył Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych/-ej Usług/-i. Przyjmuje się także, iż Kupujący świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji złożonego zamówienia zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożonego zamówienia. Przez przedmiot i warunki realizacji zamówienia rozumie się rodzaj Usług/-i, ilość, cenę, sposób zapłaty, specyfikację zamówienia, czas realizacji zamówionych/-ej przez Kupującego Usług/-i.
 4. Kupujący po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie jego złożenia w Serwisie drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail.
 5. Najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia wskazanego w pkt. 4 powyżej Sprzedawca odmówi bądź potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Kupującego przy składaniu zamówienia bądź wezwie Kupującego do uzupełnienia danych w zakresie Specyfikacji zamówienia zgodnie z pkt. 6 poniżej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 3 powyżej.
 6. W przypadku konieczności uzupełnienia danych w zakresie Specyfikacji zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia wskazanego w pkt. 4 powyżej, w celu umożliwienia Kupującemu uzupełnienia brakujących danych pozwalających Sprzedawcy na realizację zamówienia, w tym także poprzez przesłanie Sprzedawcy zdjęć, w tym zdjęć produktów, ilustracji, schematów, wykresów i innych grafik, przy czym muszą to być pliki, do których Kupujący posiada prawo autorskie lub licencję na wykorzystywanie, w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy powiadomienia o konieczności uzupełnienia danych w zakresie Specyfikacji zamówienia. Powiadomienia zostaną wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kupujący po nadesłaniu uzupełnienia Specyfikacji zamówienia ponownie otrzyma potwierdzenie jej złożenia w Serwisie – drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail. Sprzedawca ma prawo wówczas najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni od dnia otrzymania od Kupującego uzupełnienia Specyfikacji zamówienia odmówić bądź potwierdzić przyjęcie zamówienia do realizacji za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Kupującego w formularzu zamówienia, zgodnie z ust. 5 powyżej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura PROFORMA na wskazany podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaś dokument sprzedaży, tj. faktura, wystawiana na rzecz Kupującego po otrzymaniu płatności na podstawie faktury PROFORMA i zrealizowaniu Usług/-i przez Sprzedawcę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania Umowy przez Sprzedawcę.
 8. Po przyjęciu przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, Sprzedawca prześle Kupującemu za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Kupującego w formularzu zamówienia fakturę PROFORMA, po otrzymaniu której Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w niej wskazanej w terminie 4 dni od dnia wysłania przez Sprzedawcę Kupującemu Faktury PROFORMA, zgodnie z § 4 Regulaminu.
 9. Po zaksięgowaniu kwoty przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia, a w przypadku, gdy Kupujący zlecił wykonanie Usługi, której efektem ma być określone Dzieło, wymagające projektu Sprzedawca przystępuje do opracowania projektu Dzieła.
 10. Po opracowaniu projektu Dzieła, zostanie on przesłany na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 11. W terminie 5 dni od przesłania przez Sprzedawcę Kupującemu projektu Dzieła, Kupujący za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła informację o akceptacji lub zgłasza uwagi i sugestie zmian. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kupującego w terminie 5 dni od dnia przesłania przez Sprzedawcę projektu Dzieła, poczytuje się za akceptację projektu.
 12. Po akceptacji projektu Dzieła przez Kupującego zgodnie z treścią pkt. 11 powyżej bądź bezskutecznym upływie terminu do jego akceptacji lub zgłoszenia uwag i sugestii zmian, Sprzedawca przystępuje do jego wykonania.
 13. Po wykonaniu Dzieła, Sprzedawca przesyła je Kupującemu na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia, a w przypadku realizacji Usług/-i zawiadamia Kupującego poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia powiadomienia o wykonanej Usłudze/-gach, udostępniając wszelkie niezbędne dane umożliwiające Kupującemu zapoznanie się z treścią zrealizowanej/-ych Usługi/-g.

§ 6 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Termin realizacji każdego zamówienia jest ustalany indywidualnie, na podstawie jego specyfikacji, przy czym czas realizacji zależy, w szczególności od objętości zamówionych tekstów, zakresu prac nad składem i dodatkowych zamówionych Usług, w szczególności od zakresu i ilości prac marketingowych.
 2. Przeciętny czas realizacji całościowego zamówienia, obejmującego napisanie ok. 20-70 tys. zzs. tekstów marketingowych lub artykułów bądź ok. 50-80 tys. zzs. treści, skład magazynu ok. 40 stron, dystrybucję za pośrednictwem dostępnych kanałów, przygotowanie notki prasowej i postu graficznego, może zająć około 7 – 21 dni roboczych.
 3. Kupujący każdorazowo w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, o której mowa w § 5 Regulaminu, zostanie poinformowany o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

§ 7 REZYGNACJA ZE WSPÓŁPRACY

Kupujący, który chce zrezygnować z Usługi w trakcie jej świadczenia, ma prawo to zrobić, jednak jest zobowiązany do zapłaty za część Usługi zrealizowaną do dnia, w którym poinformował o rezygnacji. Za pozostałą część Usługi Kupujący może otrzymać zwrot pieniędzy na wskazane przez siebie konto bankowe. W każdej takiej sytuacji warunki zakończenia współpracy i zwrotu niewykorzystanych środków są ustalane indywidualnie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8 RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego; b) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; c) została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 4. Sprzedawca jest zwolniony z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad, chyba, że rzecz była już wymieniona albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzecz na wolną od wad.
 6. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną do wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umowy w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Jeżeli Kupujący wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy do dostarczenia wadliwej rzecz na adres e-mail kontakt@pressweb.com.pl Sprzedawcy.
 12. Koszty naprawy rzeczy ponosi Kupujący, chyba, że wada jest wynikiem działania Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca jest obowiązany przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie odstąpienia od umowy.
 14. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@pressweb.com.pl w terminie 7 dni od dnia poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Kupującego przy składaniu zamówienia informacji o zakończeniu realizacji Usługi.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, dane kontaktowe, imię i nazwisko wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Sprzedawca poinformuje o tym fakcie osobę zgłaszającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidywany czas ustosunkowania się do reklamacji.
 4. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane na adresy e-mail osób zgłaszających reklamacje.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 6. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronach sklepu internetowego, które wynikają z innych ustawień/parametrów monitora/wyświetlacza Kupującego.

§ 10 OCHRONA PRYWATNOŚCI I POUFNOŚĆ DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, zarządzający nimi na podstawie stosownego zgłoszenia do GIODO.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu Kupujący wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, związane z działalnością Serwisu, w szczególności do celów marketingowych, księgowych, realizacji zamówień i komunikacyjnych.
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego może uniemożliwiać świadczenie Usług.
 4. Dane osobowe mogą służyć do weryfikacji, czy Kupujący spełnia warunki określone przez niniejszy Regulamin i przepisy prawne.
 5. Dane osobowe Kupującego: a) są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką ochrony prywatności, szczegółowo określoną w podstronie Polityka prywatności; b) nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim ani żadnym podmiotom; c) mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Sprzedawca stosuje wszelkie niezbędne oraz możliwie najlepsze technicznie i organizacyjnie środki bezpieczeństwa: zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny, w celu ochrony danych osobowych Kupujących i użytkowników Serwisu, przed ich nieuprawnionym ujawnieniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą.
 7. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Kupujących Serwisu płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, są realizowane są za pośrednictwem bezpiecznego połączenia szyfrowanego.
 8. Strony Serwisu zawierają łącza do strony Pressolve, stanowiącej prezentację oferty działu Custom Publishing Sprzedawcy i działającej w oparciu o niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności. Strony Serwisu mogą także zawierać łącza do innych witryn internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zgłoszeniu przez Kupującego prośby zmiany bądź usunięcia danych na adres e-mail kontakt@pressweb.com.pl. Sprzedawca poprawi lub usunie dane zgłoszone przez Kupującego w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca dokłada należytych starań w celu zapewniania ciągłej i pełnej dostępności Serwisu i Usługi. Sprzedawca nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za jej pełną dostępność, w szczególności, gdy jest to uwarunkowane działaniem czynników lub osób, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania, zawieszenia, zmiany lub przerwania świadczenia Usługi w dowolnym zakresie i czasie. Prawo to wymaga uprzedniego ogłoszenia i poinformowania o zmianach Kupujących. Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, w których przerwa, wycofanie lub zmiana świadczenia Usług/-i były spowodowane czynnikami lub zdarzeniami, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępnością Serwisu i korzystaniem z Usług/-i, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej oraz zdarzeń, których Sprzedający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć ani im zapobiec.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z niniejszym Regulaminem korzystaniem z Serwisu lub Usług/-i.
 5. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i funkcjonowanie tych witryn. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za zawartość i funkcjonowanie witryny Pressolve, będącą prezentacją oferty działu Custom Publishing Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i wartość merytoryczną materiałów reklamowych, które zostały mu dostarczone przez Reklamodawców. Nie dotyczy to sytuacji, w której Sprzedający odpowiada za opracowanie treści materiałów reklamowych.
 7. O ile Sprzedawca nie jest autorem, któremu przysługują autorskie prawa lub nie posiada licencji na korzystanie z Dzieł, nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw majątkowych osób trzecich, których dopuścił się Kupujący lub Reklamodawca. Pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich, których prawa autorskie zostały naruszone, ponosi Kupujący lub Reklamodawca. Kupujący i/lub Reklamodawca zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę ze wszelkich ewentualnych roszczeń, a w razie sporu jest zobligowany wstąpić do niego, stając po stronie Sprzedawcy oraz zwalniając go ze wszelkich poniesionych kosztów.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
 2. Ewentualne spory powstałe między Stronami rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin obowiązuje od: 12.09.2016 r.